Montážní rozměry

 

 

Montážní rozměry spřáhel Magne-Matic pro rozchod 9 mm

Abych usnadnil zájemcům práci se spřáhly, připravil jsem tuto stránku, která by měla pomoci začátečníkům při používání zejména základních variant spřáhel Magne-Matic (1015, 1016, 1128, 1129 a 1130)  pro nejrůznější vozidla. Všechny zde uvedené rozměry jsou v milimetrech.

1. Poloha spřáhla vůči temeni kolejnice (TK)

Výška osy spřáhla nad TK je 5.5 mm. Tato hodnota je vůbec nejdůležitějším rozměrem, který je nutno dodržet, aby se spřáhla různých vozidel spolehlivě spojovala.

Mezera mezi spodní plochou rozpojovacího trnu a TK je minimálně 0.25 mm (platí jen pokud máte na kolejišti opravdu kvalitně položené kolejivo, jinak doporučuji zvětšit asi na 0.5 mm - nebo podle stavu kolejí). Dodržení výšky rozpojovacího trnu umožňuje spolehlivou funkci magnetických rozpojovačů (ale také hladkou jízdu vozidel nezachytávajících trny o nerovné kolejnice). Rozpojovací trn je v hlavě spřáhla zasunut a tak lze jeho výšku měnit nezávisle na výšce spřáhla samotného. Jako nástroj k této operaci použijete kleště s úzkými čelistmi. Trn není třeba ohýbat !

Ke kontrole uvedených rozměrů je určena měrka (č. kat. 1055 - pro obě hodnoty, nebo č. kat. 1056 - jen pro výšku rozpojovacího trnu).

Všechny níže uvedené rozměry jsou pak z těchto základních odvozeny. Pokud jde o příčnou polohu, tak spřáhlo je pochopitelně umístěno v ose koleje / vozidla.

2. Montáž spřáhla 1015 nebo 1016

Spřáhlo se připevňuje jedním upevňovacím šroubem (šroub je součástí dodávky spřáhla) ke spodní ploše rámu vozidla. Spřáhlo lze připevnit bez jakýchkoliv úprav, je-li na spodní ploše uprostřed čela rámu volná rovná plocha 5 x 5 mm a je-li výška této plochy nad temenem kolejnice 7.1 mm. Čelo spřáhlové skříně je obvykle (nemusí být vždy) zároveň s čelem vozu (jak je kresleno na obrázku). Potom je i otvor pro upevňovací šroub nutno vyvrtat 3.2 mm od čela vozidla. (Pozor, skříň obvykle přesahuje rám, takže otvor bude od konce rámu blíže než 3.2 mm. Modely amerických výrobců mívají často místo pro otvor naznačeno důlkem.)

Výše uvedené rozměry a všechny nákresy platí pro spřáhlo 1015. U spřáhla 1016 jsou všechny rozměry stejné, pouze vzdálenost mezi osou upevňovacího šroubu a čelem spřáhlové skříně je zvětšena na 4.8 mm (namísto 3.2 mm u 1015).

Je-li výška spodku vozu nad TK větší než 7.1 mm, použijete distanční podložku. Podložka pro rozměr 7.4 mm je součástí dodávky spřáhla, pro jiné rozměry si ji musíte zhotovit sami. Výšku spodku vozu nejsnáze změříte jednoúčelovým mikrometrem č. kat. 1054, ale určitě to jde udělat i jinak.

Pro práci s upevňovacími šrouby je určena sada č. kat. 1059 obsahující vrtáky a závitník. Otvor do spodku vozu zhotovíte vrtákem o průměru 1 mm, poté do něj vyříznete závitníkem závit. Potřebujete-li vrtat otvor do podložky (tj. otvor bez závitu pro prostrčení šroubu), použijete vrták o průměru 1.2 mm. Zatímco oba vrtáky lze snadno nahradit z domácích zdrojů, příslušný závitník patrně získáte jedině ze sady č. kat. 1059. Nedoporučuji vyřezávat závit přímo šroubem, otvor je blízko čela vozu a při násilném šroubování patrně model poškodíte - natrhnete rám v této oblasti. Náhradní šrouby najdete pod č. kat. 1956.

3. Montáž spřáhel 1128, 1129 a 1130

Spřáhlo se vkládá do stávající spřáhlové skříně vozidla (ta je obvykle na podvozku, ale může být i na hlavním rámu) prostřednictvím vložky spřáhlové skříně. Pro polohu vložky spřáhlové skříně je rozhodující, aby její spodní plocha byla 3 mm nad temenem kolejnice. V této výšce tedy musí být dno stávající spřáhlové skříně, nebo je jí nutno dosáhnout pomocí podložek, nebo obrábění.

Před montáží je dobře zkontrolovat, zda se do spřáhlové skříně vložka vůbec vejde. To nejlépe zjistíte zkusmým zasunutím vložky do skříně, ale můžete také vyjít z níže uvedeného výkresu. Levá, zúžená část vložky se zaoblením se prostrčí otvorem pro spřáhlo, pravá, hranatá část bude uvnitř skříně. Přechod ze zúžené části do těla vložky bude dosedat na vnitřní plochu čela spřáhlové skříně, v témže místě bude konec dříku spřáhla. Poloha tohoto místa je důležitá pro výslednou délku spřáhla (viz níže).

Uvedený výkres platí pro spřáhlo 1128. U spřáhla 1129 je levá zúžená část prodloužena (kóta 1 na 2.1 mm a kóta 1.5 na 2.4 mm). Podobně je to u spřáhla 1130.

V některých případech je potřeba mírně rozšířit stávající otvor pro spřáhlo na šířku 1.7 mm (šířka zúžené části vložky), aby vložka skutečně dosedla na vnitřní plochu čela spřáhlové skříně.

4. Délka osazených spřáhel

Pro modeláře je velmi důležitá výsledná délka spřáhla. To platí zejména tehdy, pokud se snažíme spřáhlo osadit na vůz s nárazníky. Zatímco až dosud bylo možné vycházet z výborných podkladů výrobce (Micro-Trains), tyto rozměry nejsou v podkladech obsaženy a zjišťoval jsem je měřením.

Je třeba ještě poznamenat, že délku spřáhla, jako je magne-matic je třeba měřit po takzvaný "střed hlavy spřáhla". Tento bod leží v prostoru hlavy spřáhla, není dán žádnou hranou, a nejsnáze ho určíme, měříme-li dvojici spojených spřáhel stejného typu - pak tento bod leží uprostřed délky spojených spřáhel. (Pro větší názornost jsem i příslušné kóty kreslil na dvojici spojených spřáhel, délku jednotlivého spřáhla získáte dělením dvěma.)

Na prvním obrázku je nahoře dvojice spřáhel 1015, dole dvojice spřáhel 1016. Kótovány jsou vzdálenosti mezi čely spřáhlových skříní (tato hrana se často dává zároveň s čelem vozidla), mezi čely rozšířených částí spřáhlových skříní a mezi osami upevňovacích šroubů.

Druhý obrázek ukazuje poněkud odlišnou situaci u spřáhel 1128, 1129 a 1130. Zde je jediný slušně měřitelný rozměr vzdálenost vnitřních čel spřáhlových skříní (též vzdálenost přechodů z dříků do zakončení tvaru T - v obrázku kótováno jako X). Pro spřáhlo 1128 činí tento rozměr X = 10.4 mm, délka spřáhla je potom 5.2 mm, což je v rozporu s údajem výrobce (5.7 mm). Výrobce, jak se alespoň zdá, kótuje délku spřáhla až po vnitřní plochu uzavírající spřáhlo (což je ale rozhodně až za středem hlavy spřáhla), a tak je spřáhlo vydáváno za delší než ve skutečnosti je. Podobně pro spřáhlo 1129 je X = cca 13 mm a délka spřáhla cca 6.5 mm je opět o 0.5 mm kratší než udává výrobce (7 mm). Spřáhlo 1130 jsem neměřil, ale domnívám se, že situace bude obdobná (výrobce udává délku 8.8 mm)

5. Volba délky spřáhla

Vozidla s centrálním spřáhlem

U vozidel s centrálním spřáhlem většinou nehrozí kolize v oblouku a délku spřáhla můžeme zvolit takovou, jak odpovídá skutečnosti. Není-li jiný podklad, je nejjednodušší umístit čelo skříně spřáhla (např. 1015) zároveň s čelem vozidla. U některých modelů vyčnívá spřáhlová skříň před čelo vozu, což se na první pohled zdá být chybou. Může však jít o model vozu s odpruženým uložením spřáhla, kde i ve skutečnosti spřáhlová skříň vyčnívá, a modely (např. z produkce MTL) to respektují.

Výjimkou jsou vozidla s přechodovými měchy či návalky, kde musíme postupovat podobně jako u vozidel s nárazníky.

Vozidla s nárazníky 

Zde je třeba věnovat délce spřáhla velkou pozornost. Každý modelář se logicky snaží, aby spřáhlo bylo co možná nejkratší, ale přitom ještě provozně spolehlivé. Už z důvodu spolehlivého spřahování je nutné vysunout střed hlavy spřáhla před rovinu nárazníků, k tomu ještě přistupuje problém průjezdu obloukem. Situace se navíc liší podle uložení spřáhla a nárazníků.

Pro dosažení spolehlivého spřahování (v přímé) obvykle stačí vysunout střed hlavy spřáhla před rovinu nárazníků o 0.6 mm, zaručených výsledků pak dosáhnete při vysunutí o 1 mm. (Při spřahování se spřáhla musí navzájem zaháknout. Aby se obešly zobáčky spřáhel - na to je potřeba asi 0.25 mm na každém spřáhle, přitom se navíc dříky spřáhel pružně zasunují do spřáhlových skříní - právě při zasunutí asi o 0.35 mm již většinou dojde ke spřažení, ale probíhá-li spřahování obtížně, spřáhla se mohou zasouvat dále, až asi o 0.6 mm. Poznámka: Nekontroloval jsem všechna provedení spřáhel.)

Pro spolehlivý průjezd obloukem je nutno stanovit potřebné prodloužení spřáhla pokusem nebo výpočtem. Do výpočtu vstupují základní rozměry vozidla (délka přes nárazníky, rozvor podvozků, vzdálenost otočných čepů, šířka přes talíře nárazníků), situaci přitom řešíme v nejmenším používaném poloměru oblouku. Výsledek ovlivňuje i způsob uložení spřáhla.

U vozidel s kinematickým vedením spřáhla (nebo s pohyblivými nárazníky) není nutno průjezd obloukem řešit a stačí použít hodnotu nutnou pro zajištění spřahování. Podobně pokud netrváte na spojování vozidel v oblouku, stačí vzít větší z obou hodnot (pro spřahování a pro průjezd obloukem). K výsledku nezapomeňte vždy připočítat přídavek zohledňující přesnost Vaší práce.

6. Závěrečná poznámka k NEM

Je to již delší čas, kdy bylo ohlášeno, že MTL připravuje spřáhlo magne-matic, pro upevnění na současný evropský nosič spřáhla velikosti N (podle NEM, používá se hlavně u nových modelů s kinematickým vedením spřáhla). Protože mezitím uběhl čas rozhodně delší než rok a nic se nestalo, těžko slíbit, kdy k tomu dojde. Naposledy jsem vznesl dotaz na toto spřáhlo v září 2001 a dosud o něm nebylo nic známo.

Odkaz na ceník spřáhel a nástrojů pro práci se spřáhly

 

nahoru
Sestava spřáhla
Konverze spřáhel
Montážní rozměry
Rozpojovače
Ceník spřáhel

 

 

Home ] Sestava spřáhla ] Konverze spřáhel ] [ Montážní rozměry ] Rozpojovače ] Ceník spřáhel ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.