Montážní rozměry

 

 

Montážní rozměry spřáhel Magne-Matic pro rozchod 6.5 mm

Jestliže jste se na Vašich modelech rozchodu 6.5 mm rozhodli používat spřáhla Magne-Matic z produkce firmy Micro-Trains, jistě Vám přijdou vhod základní informace o jejich montážních a funkčních rozměrech. Věnujeme se zde hlavně spřáhlům č. kat. 903 a 905 (903 je stavebnice spřáhla, 905 je totéž spřáhlo smontované).

1. Poloha spřáhla pro rozchod 6.5 mm vůči temeni kolejnice (TK)

Výška osy spřáhla nad TK je 3.9 mm. Tato hodnota je vůbec nejdůležitějším rozměrem, který je nutno dodržet, aby se spřáhla různých vozidel spolehlivě spojovala.

Mezera mezi spodní plochou rozpojovacího trnu a TK je minimálně 0.25 mm (platí jen pokud máte na kolejišti opravdu kvalitně položené kolejivo, jinak doporučuji zvětšit asi na 0.5 mm - nebo podle stavu kolejí). Dodržení výšky rozpojovacího trnu umožňuje spolehlivou funkci magnetických rozpojovačů (ale také hladkou jízdu vozidel nezachytávajících trny o nerovné kolejnice). Rozpojovací trn je v hlavě spřáhla zasunut a tak lze jeho výšku měnit nezávisle na výšce spřáhla samotného. Jako nástroj k této operaci použijete kleště s úzkými čelistmi. Trn není třeba ohýbat !

Ke kontrole uvedených rozměrů jsou určeny měrky (č. kat. 920 - pro výšku spřáhla a č. kat. 1056 - pro výšku rozpojovacího trnu).

Všechny níže uvedené rozměry jsou pak z těchto základních odvozeny. Pokud jde o příčnou polohu, tak spřáhlo je pochopitelně umístěno v ose koleje / vozidla.

2. Montáž spřáhla 903 nebo 905

Spřáhlo se připevňuje jedním upevňovacím šroubem (šroub je součástí dodávky spřáhla) ke spodní ploše rámu vozidla. Spřáhlo lze připevnit bez jakýchkoliv úprav, je-li na spodní ploše uprostřed čela rámu volná rovná plocha 6 x 5 mm a je-li výška této plochy nad temenem kolejnice 5.2 mm. Čelo spřáhlové skříně je obvykle (nemusí být vždy) zároveň s čelem vozu (jak je kresleno na obrázku). Potom je i otvor pro upevňovací šroub nutno vyvrtat 2.5 mm od čela vozidla. (Pozor, skříň obvykle přesahuje rám, takže otvor bude od konce rámu blíže než 2.5 mm.

Je-li výška spodku vozu nad TK větší než 5.2 mm, použijete distanční podložku. Podložku si musíte zhotovit sami.

Pro práci s upevňovacími šrouby je určena sada č. kat. 1059 obsahující vrtáky a závitník. Otvor do spodku vozu zhotovíte vrtákem o průměru 1 mm, poté do něj vyříznete závitníkem závit. Potřebujete-li vrtat otvor do podložky (tj. otvor bez závitu pro prostrčení šroubu), použijete vrták o průměru 1.2 mm. Zatímco oba vrtáky lze snadno nahradit z domácích zdrojů, příslušný závitník patrně získáte jedině ze sady č. kat. 1059. Nedoporučuji vyřezávat závit přímo šroubem, otvor je blízko čela vozu a při násilném šroubování patrně model poškodíte - natrhnete rám v této oblasti.

Šrouby dodáváné ke spřáhlu 903 (905) jsou podstatně kratší než ty, které jsou dodávány ke spřáhlům 1015 (1016) pro rozchod 9 mm. Je to proto, aby při upevnění spřáhla pod otevřenou plošinu (např. u kotlových, výsypných či plošinových vozů) konec šroubu nevyčníval nad podlahu této plošiny. V některých jiných případech (zejména při použití spřáhla pro úzkokolejky větších měřítek, jako je třeba TTe) je pak ale tento šroub příliš krátký a je vhodné jej nahradit právě šroubem např. od spřáhla 1015. Náhradní šrouby najdete pod č. kat. 1956.

3. Délka osazených spřáhel

Pro modeláře je velmi důležitá výsledná délka spřáhla. To platí zejména tehdy, pokud se snažíme spřáhlo osadit na vůz s nárazníky. Zatímco až dosud bylo možné vycházet z výborných podkladů výrobce (Micro-Trains), délka spřáhla není v podkladech obsažena a zjišťoval jsem ji měřením.

Je třeba ještě poznamenat, že délku spřáhla, jako je magne-matic je třeba měřit po takzvaný "střed hlavy spřáhla". Tento bod leží v prostoru hlavy spřáhla, není dán žádnou hranou, a nejsnáze ho určíme, měříme-li dvojici spojených spřáhel stejného typu - pak tento bod leží uprostřed délky spojených spřáhel. (Pro větší názornost jsem i příslušné kóty kreslil na dvojici spojených spřáhel, délku jednotlivého spřáhla získáte dělením dvěma.)

Na obrázku je dvojice spřáhel 903. Kótovány jsou vzdálenosti mezi čely spřáhlových skříní (tato hrana je často zároveň s čelem vozidla) a mezi osami upevňovacích šroubů.

4. Volba délky spřáhla

Vozidla s centrálním spřáhlem

U vozidel s centrálním spřáhlem většinou nehrozí kolize v oblouku a délku spřáhla můžeme zvolit takovou, jak odpovídá skutečnosti. Není-li jiný podklad, je nejjednodušší umístit čelo skříně spřáhla zároveň s čelem vozidla. U některých modelů vyčnívá spřáhlová skříň před čelo vozu, což se na první pohled zdá být chybou. Může však jít o model vozu s odpruženým uložením spřáhla, kde i ve skutečnosti spřáhlová skříň vyčnívá.

Výjimkou jsou vozidla s přechodovými měchy či návalky, kde musíme postupovat podobně jako u vozidel s nárazníky.

Vozidla s nárazníky 

Zde je třeba věnovat délce spřáhla velkou pozornost. Každý modelář se logicky snaží, aby spřáhlo bylo co možná nejkratší, ale přitom ještě provozně spolehlivé. Už z důvodu spolehlivého spřahování je nutné vysunout střed hlavy spřáhla před rovinu nárazníků, k tomu ještě přistupuje problém průjezdu obloukem. Situace se navíc liší podle uložení spřáhla a nárazníků.

Pro dosažení spolehlivého spřahování (v přímé) obvykle stačí vysunout střed hlavy spřáhla před rovinu nárazníků o 0.8 mm, zaručených výsledků pak dosáhnete při vysunutí o 1 mm. (Část této hodnoty se spotřebuje tím, že se spřáhla vzájemně najíždějících vozidel pružně zasunou do spřáhlových skříní, část na to, aby se mohly minout zobáčky spřáhel a došlo ke spojení.)

Pro spolehlivý průjezd obloukem je nutno stanovit potřebné prodloužení spřáhla pokusem nebo výpočtem. Do výpočtu vstupují základní rozměry vozidla (délka přes nárazníky, rozvor podvozků, vzdálenost otočných čepů, šířka přes talíře nárazníků), situaci přitom řešíme v nejmenším používaném poloměru oblouku. Výsledek ovlivňuje i způsob uložení spřáhla.

U vozidel s kinematickým vedením spřáhla (nebo s pohyblivými nárazníky) není nutno průjezd obloukem řešit a stačí použít hodnotu nutnou pro zajištění spřahování. Podobně pokud netrváte na spojování vozidel v oblouku, stačí vzít větší z obou hodnot (pro spřahování a pro průjezd obloukem). K výsledku nezapomeňte vždy připočítat přídavek zohledňující přesnost Vaší práce.

5. Co se spřáhly Marklin?

Je dost dobře možné, že ve Vaší sbírce velikosti Z máte již vozidla se spřáhly Marklin a jste postaveni před problém co s tím. Pravděpodobně se Vám nebude chtít zasahovat do vozidel se spřáhly Magne-Matic, protože jejich výhody (provozní i modelové) jsou zřejmé. Řešením může být zřízení přechodového vozu - některému vozu až dosud vybavenému spřáhly Marklin vyměníte jedno z nich za spřáhlo Magne-Matic. K tomu jsou určena spřáhla č.kat. 901 a 902 jejichž montáž by pro Vás měla být bezproblémová. Důkladnějším řešením je pak náhrada spřáhel Marklin spřáhly 901 a 902 u celého vozového parku.

Odkaz na ceník spřáhel pro rozchod 6.5 mm

nahoru
Montážní rozměry
Rozpojovače
Spřáhla Märklin
Ceník spřáhel Z

 

 

Home ] [ Montážní rozměry ] Rozpojovače ] Spřáhla Märklin ] Ceník spřáhel Z ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.