Soustavy výhybek

 

 

Výhybkové soustavy

Na železnici se ve světě běžně setkáváme se třemi soustavami označování výhybek. Teoreticky vzato jde v různých soustavách jen o to, jakým způsobem je vyjádřen úhel odbočení výhybky. Jestli úhlem, nebo poměrem, a když už poměrem, tak jakým. Pro každou výhybku lze úhel odbočení z podstaty věci přepočítat do všech tří podob (ostatně úhel odbočení ve stupních se běžně udává jako jeden ze základních parametrů i u výhybek soustav poměrových).

Výběr způsobu označování nemá žádný vliv na kvalitativní vlastnosti výhybek a řídí se hlavně místní tradicí. Pokud se v minulosti naše dráhy rozhodly k přechodu od nejnázornější soustavy úhlové k soustavě poměrové, získaly tím jedinou (a z dnešního pohledu už úplně nepodstatnou) výhodu - snadné slovní rozlišení starých (tj. úhlových) a moderních (poměrových) konstrukcí (viz poznámku dole na stránce).

Volba soustavy označování má přesto přímý vliv na konkrétní podobu výhybek, protože výhybky se obyčejně vyrábějí pro kulaté hodnoty zvolené číselné řady. Výhybky v úhlové soustavě mívají typicky úhel odbočení v celých stupních, výhybky poměrové soustavy mají poměr ve tvaru "jedna ku celému číslu".

stupňová soustava

Úhel odbočení a je vyjádřen ve stupních.

Tato soustava je tradiční a (především pro nezasvěcené lidi) také nejnázornější. Naše dráhy ji používaly v minulosti, až později přešly k soustavě poměrové. V železničním modelářství se dlouho používala celosvětově pouze úhlová soustava, nyní ale v USA přecházejí ke své vlastní soustavě (viz níže). Všude jinde je ale v modelářství nadále dominantní soustava stupňová.

poměrová soustava

Úhel odbočení je vyjádřen tangentou ve tvaru poměru 1 : n. Vzorce pro přepočet mezi soustavou poměrovou a stupňovou jsou tedy:

1/n = tg a

a = arc tg (1/n)

Čím větší je hodnota čísla n, tím je výhybka štíhlejší. Tato soustava se u nás používá nyní a používají ji také další evropské země. V železničním modelářství se používá jen vyjímečně, a to v případě přesných modelů poměrových výhybek (s modelovým úhlem odbočení).

americké číslování výhybek

V Americe se výhybky označují číslem a, můžeme se setkat například s výhybkou č. 6. Číslo a ale není nic jiného, než hodnota jmenovatele ze zlomku vyjadřujícího tangentu úhlu. Zhruba řečeno. Trojúhelník, z něhož tangentu počítáme vypadá totiž trochu jinak než u nás.

Definice říká, že: Číslo výhybky je rovno počtu délkových jednotek připadajících na jednotku odchýlení kolejí. Vzorec pro přepočet čísla výhybky na úhel odbočení jsem sice v dostupných zdrojích přímo nenašel, ale jsou dostupné konkrétní hodnoty úhlů vyjádřené na vteřiny (např. v normách NMRA) a tak bylo příslušný vztah možné z definice odvodit a podle přesných hodnot ověřit:

a = 1/(2.tg (a/2))

a = 2.arc tg (1/2a)

Toto označování výhybek je rozšířeno v Severní Americe a nejspíš také v Británii (v maličko odlišné podobě). V poslední době začínají tuto soustavu používat také američtí výrobci modelového kolejiva.

Úhly odbočení pro čísla výhybek běžněji se vyskytující v železničním modelářství uvádí tabulka:

číslo výhybky a úhel odbočení a
přesná hodnota zaokrouhlená hodnota
2.5 22°37´ 22.5°
3 18°55´ 19°
3.5 16°16´ 16.5°
4 14°15´ 14°
5 11°25´ 11.5°
6 9°32´ 9.5°
7 8°10´
8 7°9´ 7°
9 6°22´ 6.5°
10 5°43´ 5.7°

Protože použití amerického označování výhybek u nás nemá žádnou tradici a protože v modelářství je stále nejpoužívanější stupňová soustava, uvádím u modelového kolejiva americké výroby na těchto stránkách přednostně úhel odbočení ve stupních (zaokrouhlené hodnoty podle třetího sloupce tabulky výše). Ve většině případů je chyba do osminy stupně, jen u čísel 3.5 a 4 se blíží čtvrtině stupně. Vzhledem k tomu, že se v kolejových spojkách a  konstrukcích zhlaví normálně nekombinují výhybky různých výrobců, je chyba z hlediska praktického použití nepodstatná.

srovnání poměrové a americké soustavy

Malé chyby se dopustíme při záměně amerického označování výhybek naší klasickou poměrovou soustavou. Z geometrické podstaty věci se pro malé úhly odbočení rozdíl mezi oběma soustavami zmenšuje. Pro poměr 1 : 2.5 je sice chyba téměř celý jeden stupeň, ale takto prudké výhybky už slušní modeláři nepoužívají, o skutečné železnici ani nemluvě. Rozumné modelové výhybky začínají od poměru 1 : 4 (kde je rozdíl obou soustav kolem čtvrt stupně), na skutečné železnici stěží potkáte výhybku prudší než 1 : 6 (zde je rozdíl už jen 4´). U běžných výhybek skutečné železnice se tedy chyba při záměně obou soustav vejde do výrobních tolerancí, resp. do nepřesnosti měření úhlu na reálných výhybkách.

poměrová soustava americká soustava rozdíl (počítaný z nezaokrouhlených čísel)
poměr úhel číslo výhybky úhel
1 : 2.5 21°48´ 2.5 22°37´ 49´
1 : 3 18°26´ 3 18°55´ 29´
1 : 4 14°2´ 4 14°15´ 13´
1 : 6 9°28´ 6 9°32´
1 : 10 5°43´ 10 5°43´

naše výhybkové soustavy

V užším slova smyslu může slovní spojení výhybková soustava označovat konkrétní výrobní řadu výhybek, které lze vzájemně kombinovat pro sestavení nejrůznějších staničních zhlaví. Výhybky dané soustavy používají společnou součástkovou základnu a společnou základní geometrii.

V našich poměrech ale nejčastěji pod pojmem výhybková soustava rozumíme celou generaci u nás používaných výhybek. Obvykle rozlišujeme tyto tři základní výhybkové soustavy:

soustava

typické znaky

stupňová soustava

starší typy výhybek (tvar T, A atd.), sečné uspořádání jazyků, většinou přímá srdcovka

poměrová soustava

1. generace

kolejnice R65 a S49, dřevěné pražce, šroubované styky (též podporované)

2. generace

kolejnice UIC60 a S49, betonové pražce, svařované styky

nahoru
Pražce
Rozdělení
Pražce a štěrk
Soustavy výhybek
Koleje USA

 

 

Home ] Pražce ] Rozdělení ] Pražce a štěrk ] [ Soustavy výhybek ] Koleje USA ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.