Rozpojovač 309

 

 

Elektromagnetický rozpojovač Kadee 309 pro spřáhla Magne-Matic

základní technické údaje

charakteristika elektromagnetický rozpojovač spřáhel Magne-Matic, skryté provedení
jmenovitý rozchod 16.5 mm (velikost H0)
napájecí napětí 16V 3A =  nebo  18V 3A ~
provoz zapínat krátkodobě - bez přerušení nejvýše na 2 minuty
další možnosti pravděpodobně je využitelný i pro sousední rozchody (s minimálními úpravami)


Sestavený rozpojovač Kadee 309.

rozpojovač Kadee 309 pro rozchod 16.5 mm

Současný elektromagnetický rozpojovač Kadee 309 před několika lety (kolem r. 2008) nahradil svého léta vyráběného předchůdce Kadee 307. Ten měl ještě pólové nástavce viditelné, vystupující mezi kolejnicemi nad pražce. Nový rozpojovač 309 je již zcela skrytý, ale jinak je řešený podobně. Nové provedení rozpojovače se umísťuje pod pražce. Od rozpojovačů sahajících až do výše temene kolejnic (s pólovými nástavci v prostoru mezi kolejnicemi) se liší především tím, že pólové nástavce jsou zdvojené a je také energeticky náročnější. (Určitě je obtížnější vytvořit přiměřené magnetické pole magnetem vzdáleným od rozpojovacích trnů několik milimetrů nežli to bylo u rozpojovače vzdáleného milimetr necelý. Magnetické pole mezi zdvojenými nástavci je možná plošší, výrobce by o tom jistě věděl více.)

Celý rozpojovač č.309 je skryt pod kolejí s vyjímkou dvou upevňovacích šroubů, které procházejí pražci a jejichž hlavy jsou viditelné. Tento drobný nedostatek lze snadno odstranit jiným způsobem připevnění rozpojovače.

sestavení rozpojovače

Rozpojovač se dodává jako stavebnice, jeho sestavení je zcela jednoduché (cívka elektromagnetu je navinutá), postup vyplývá z následujících obrázků.


Součástky rozpojovače Kadee 309. Plechy pólových nástavců jsou tu celkem čtyři. Na fotografii jsou i součástky elektrické instalace, prostě vše co najdete v pytlíku (až na návod). Nevím, jak to dělají, ale železné jádro cívky je skoro vždycky trochu rezavé. Naštěstí je to z hlediska funkčnosti jedno.


Sestavení rozpojovače Kadee 309 je jednoduché a rychlé. Plechy pólových nástavců musí být v horní části rozehnuté od sebe (viz fotografii sestaveného rozpojovače výše). (obr. Kadee)

vložení rozpojovače do koleje

Nejprve je třeba vybrat pro rozpojovač vhodné místo. Úvahy začínají většinou od možností, které rozpojovač přinese pro posun, ale nesmí se zapomínat na prostorové poměry. Stejně jako každý jiný rozpojovač by i tento měl být umístěn pokud možno v přímé a vodorovné koleji. Kolej by měla být přímá na délku nejdelšího rozpojovaného vozidla na obě strany od rozpojovače. Rozpojovač je asi 5 cm vysoký a tato výška musí být pod kolejí k dispozici (aby nezasáhl například do průjezdného průřezu kolejí ve skrytém nádraží umístěném o patro níže).

Dobré fungování spřáhel Magne-Matic velmi záleží na správné poloze rozpojovače vůči koleji. To je pravděpodobně důvod, proč výrobce jako základní možnost montáže předpokládá přišroubování rozpojovače přímo k pražcům. Tato možnost je sice úplně jednoduchá, ale má také nevýhody. Hlavy šroubů jsou viditelné a údržba (výměna) rozpojovače také není ideální. Osobně považuji za lepší možnost upevnit rozpojovač (stejně jako kolej) k nosné desce a správnou vzájemnou polohu docílit právě dobrým upevněním obojího. Na tuto možnost ale rozpojovač není z výroby příliš připraven a má-li být připevněn dobře a přitom rozebíratelně, vyžaduje to další úpravy (vrtání dalších děr do plastového rámu rozpojovače, zhotovení nějakého nosného mezirámu atd.).

Další otázkou je, jestli se rozpojovač bude montovat shora, nebo zespodu. Volil bych jednoznačně spodní montáž, ale výrobce jasně preferuje montáž shora, která vyžaduje (má-li to být rozebíratelné), aby kousek koleje nad rozpojovačem byl vyndavací. Takový nápad se mi jeví dost nešťastný a pokud to není z prostorových důvodů nutné, rozebírání kolejí bych se rozhodně snažil vyhnout.

V každém případě je nutné pro rozpojovač připravit otvor v nosné desce koleje. Rozměry otvoru do jisté míry záleží na způsobu montáže a také na tom, jestli je mezi nosnou desku a kolej vloženo ještě (korkové) lože. Při montáži shora stačí otvor 27x54 mm. Horní upevňovací příruba pak leží nad deskou v prostoru kolejového lože (mezera v korku se samozřejmě musí vynechat příslušně delší). Při montáži zespodu je potřeba buďto udělat otvor delší (85x27 mm), nebo je také možné příslušně zkrátit plastovou upevňovací přírubu.

Základní možností jak v desce otvor pro rozpojovač zhotovit, je vyvrtat vrtačkou díry po celém obvodu, prostředek opatrně vylomit a pak začistit hrany - nahrubo nožem (dlátkem), načisto pilníkem. Ještě snadněji to celé půjde udělat kmitací pilkou. Nejlépe se pracuje s deskou ještě holou (bez kolejí a elektroinstalace), ale rozpojovač lze při troše opatrnosti instalovat i do hotového kolejiště.


Příprava otvoru pro rozpojovač Kadee 309 v případě koleje uložené na korkovém loži (obr. Kadee).


Pro vložení rozpojovače shora je potřeba přerušit kolej a její cca 90 mm dlouhý úsek upravit jako vyndavací (obr. Kadee).

Na oddělení rozpojovače od štěrkového posypu výrobce doporučuje kolej podložit kouskem hliníkové fólie - alobalu. Možná bych raději volil fólii plastovou (třeba obyčejný igelit), skrytý (zapomenutý) alobal může při troše nešikovnosti způsobit nečekané zkraty v elektroinstalaci.


Po zabudování podle návodu výrobce jsou (po zaštěrkování koleje) z rozpojovače vidět jen hlavy šroubů. Jiný postup umožní, aby nebylo vidět vůbec nic a rozpojovač byl zcela skrytý (obr. Kadee).

elektrické zapojení

Samotnou cívku rozpojovače je potřeba napájet proudem stejnosměrným, ale stavebnice obsahuje součástky (usměrňovač) umožňující připojení rozpojovače jako celku i ke střídavému zdroji (který se pro napájení příslušenství v železničním modelářství používá častěji). Běžné zdroje používané v železničním modelářství vyhovují z hlediska napětí bez problémů, takže pozor musíme dávat hlavně na proudovou náročnost rozpojovače, která je podstatně vyšší než u staršího provedení sahajícího až k temeni kolejnic. Požadované 3A vyřazují mnoho méně výkonných napáječů ze hry. Výrobce rozpojovače proto doporučuje před instalací proměřit uvažovaný zdroj s připojeným rozpojovačem (např. pomocí multimetru). Rozpojovač také nesmíte odbýt příliš tenkými napájecími vodiči (mějte na paměti jeho parametry), jinak může u vzdálenějšího rozpojovače dojít ke zřetelnému úbytku napětí. Konce vývodů z cívky je před propojením s přívody potřeba zbavit izolace (oškrábat).

Stejnosměrné napájení je doporučováno jako vhodnější a pokud je pro vás dostupné, dejte mu přednost. Nedoporučuje se ale připojovat rozpojovač ke stejnému zdroji jako trakci, protože po zapnutí rozpojovače může dojít k poklesu napětí a to se při posunu (kvůli kterému se většinou rozpojovač zapíná) rozhodně nehodí. Nejlepší je použít samostatný zdroj, společný pro všechny elektromagnetické rozpojovače na kolejišti (ale nezapínat je všechny najednou). Doporučené parametry zdroje jsou 16V 3A. Rozpojovač zapínáme nejlépe momentovým spínačem, rozpojovač by neměl být zapnutý bez přestávky déle než dvě minuty, jinak hrozí nebezpečí přehřátí. Schéma zapojení je na obrázku.


Schéma stejnosměrného zapojení rozpojovače Kadee 309. Ostatní díly (kromě rozpojovače) nejsou součástí dodávky. (obr. Kadee)

Střídavé zapojení využívá běžněji dostupné střídavé zdroje, doporučené parametry jsou 18V 3A. Při střídavém napájení použijeme usměrňovač a případně také kondenzátor, které jsou výrobcem dodávány spolu s rozpojovačem. Usměrňovač má čtyři vývody (nožičky). Střídavý zdroj propojíme s dvojicí vnitřních nožiček, stejnosměrné napětí pro cívku rozpojovače vystupuje na krajních nožičkách (dlouhá je plus a krátká je mínus).

Kondenzátor slouží pro stabilizaci napětí a může zlepšit funkci rozpojovače. Používá se především ve spojení se zdroji, které neposkytující dostatečné napětí. Při napětí 16-18V jeho použití není nutné. Kondenzátor musí být správně propojen s usměrňovačem. Také zde je dlouhá nožička plus a krátká mínus. Musíme tedy propojit dlouhou s dlouhou a krátkou s krátkou. Při nesprávném zapojení bude kondenzátor přetížen a může vybouchnout. Schéma zapojení je na obrázku.


Schéma střídavého zapojení rozpojovače Kadee 309. Rozpojovač, kondenzátor a usměrňovač jsou součástí balení Kadee 309, ostatní díly si musíte opatřit jinak. (obr. Kadee)

Rozpojovač není příliš citlivý na dodržení napájecího napětí, ale pokud nebudete respektovat hodnoty doporučené výrobcem, nemusí fungovat stejně dobře, jako když je dodržíte. Ať už vše dodržíte přesně, nebo jen zhruba, bude lépe, když si funkci rozpojovače napřed nanečisto vyzkoušíte. Nikdy byste ale neměli překročit napájecí napětí 20V.

možnosti použití na jiném rozchodu

Ani starší provedení rozpojovače nebylo docela vázané na rozchod 16.5 mm, ale pro použití na jiném rozchodu ho bylo přece jen potřeba trochu upravovat. Nový rozpojovač Kadee 309 již není rozměry součástek na rozchod vázaný vůbec a jeho použití je tedy podstatně širší. Kam (a za jakých podmínek) jeho použitelnost sahá je ale potřeba vyzkoušet. U rozchodů řekněme 10-25 mm neočekávám velké problémy, u velikosti N a rozchodů menších je to otázka. Pro velká měřítka se rozpojovač 309 bude hodit stěží.

Výrobek hledejte v ceníku Kadee pod katalogovým číslem 309.

nahoru
Montážní rozměry
Rozpojovač 309

 

 

Home ] Montážní rozměry ] [ Rozpojovač 309 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.