Volba délky

 

 

Volba délky spřáhla Magne-Matic

Uvedené zásady platí stejně dobře i pro jiná spřáhla

Vozidla s centrálním spřáhlem

U vozidel s centrálním spřáhlem většinou nehrozí kolize v oblouku a délku spřáhla můžeme zvolit takovou, jak odpovídá skutečnosti. Není-li jiný podklad (výkres či fotografie předlohy), je nejjednodušší vzít některý ze základních typů spřáhel a umístit čelo spřáhlové skříně zároveň s čelem vozidla (některé typy spřáhel Magne-Matic mají na čele spřáhlové skříně lem - ty jsou samozřejmě předsunuty o tloušťku tohoto lemu před čelo). U některých skutečných vozidel je spřáhlová skříň předsunuta před čelo vozu (typicky u amerických nákladních vozů s odpruženým uložením spřáhla - "cushioned underframe"). Takové řešení je pak vhodné zvolit i u modelu (např. vozy z produkce MTL to respektují).

Výjimkou jsou vozidla s přechodovými měchy nebo návalky, kde musíme postupovat podobně jako u vozidel s nárazníky.

Vozidla s nárazníky

U vozidel s nárazníky je třeba věnovat délce spřáhla velkou pozornost. Každý modelář se logicky snaží, aby spřáhlo bylo co možná nejkratší, ale přitom ještě provozně spolehlivé. Už z důvodu spolehlivého spřahování je nutné vysunout střed hlavy spřáhla před rovinu nárazníků, k tomu ještě přistupuje problém průjezdu obloukem. Situace se navíc liší podle způsobu uložení spřáhla a nárazníků.

Vozidla s pevnými nárazníky a s kinematicky vedeným spřáhlem

Pro dosažení spolehlivého spřahování (v přímé) je třeba přiměřeně vysunout střed hlavy spřáhla před rovinu nárazníků. Pro některá spřáhla jsem velikost této hodnoty zkusmo zjišťoval, u ostatních si to musíte zjistit sami. Ukazuje se, že existuje určité minimální předsunutí, při kterém již obvykle dojde ke spřažení, ale chceme-li mít jistotu, zvolíme větší hodnotu. Je to dáno tím, že spřáhlo je do jisté míry pohyblivé i v podélném směru.

Například u spřáhla 1015 pro rozchod 9 mm většinou ke spřažení dojde již při vysunutí středu hlavy spřáhla před rovinu nárazníků o 0.6 mm, ale zaručených výsledků dosáhnete až při vysunutí o 1 mm. (Při spřahování se spřáhla musí navzájem zaháknout. Aby se obešly zobáčky spřáhel - na to je potřeba asi 0.25 mm na každém spřáhle, přitom se navíc dříky spřáhel pružně zasunují do spřáhlových skříní - právě při zasunutí asi o 0.35 mm již většinou dojde ke spřažení, ale probíhá-li spřahování obtížně, spřáhla se mohou zasouvat dále, až asi o 0.6 mm.)

Když si k této hodnotě přičtete ještě několik desetin milimetru zohledňujících přesnost vaší práce, měli byste docílit spolehlivé funkce spřáhel.

Vozidla s pevnými nárazníky a spřáhlem bez kinematického vedení upevněným na hlavním rámu

Pro spolehlivý průjezd obloukem je nutno stanovit potřebné prodloužení spřáhla pokusem nebo výpočtem. Do výpočtu vstupují základní rozměry vozidla, situaci přitom řešíme v nejmenším používaném poloměru oblouku. Výsledek ovlivňuje i způsob uložení spřáhla.

Pokusil jsem se tuto problematiku pro vás vyřešit, a připravil jsem návrh výpočtu (ale někdo by to po mně měl ještě zkontrolovat). Navrženy jsou dvě varianty výpočtu, jednodušší pro dvounápravová vozidla, složitější pro podvozková vozidla. Pro všechna vozidla, pro která lze výpočet použít (viz dále), ale stačí používat složitější variantu výpočtu a za přebytečné proměnné dosazovat nuly.

Výpočet lze použít pro všechna dvounápravová vozidla, vícenápravová vozidla s pevným rámem a případně i s běhouny (na běhounech nesmí být upevněna spřáhla, díky tomu můžeme počítat, jakoby vozidlo běhouny nemělo) a třínápravové vozy s posuvnou střední nápravou. Dále lze použít pro všechna vozidla se dvěma podvozky (i vícenápravovými), pokud tyto podvozky mají oba stejný rozvor a otočný bod leží uprostřed délky jejich rozvoru. Není na závadu, pokud jsou převislé konce vozidla nesymetrické. Výpočet není vhodný pro vozidla s lámacím rámem a jiné složité pojezdy. Výpočet zanedbává všechny vůle (vůle v kolejovém kanálu, vůle v uložení dvojkolí, vůle v otočném uložení podvozku atd.), které mohou mít na výsledek sice značný vliv, ale jejich zahrnutí je příliš složité.

Do výpočtu vstupují především vybrané rozměry vozidla, které jsou vyznačeny v následujícím obrázku. Písmenem S je označen střed vozidla, to je bod ležící v ose vozidla, v polovině rozvoru (vzdálenosti otočných bodů), ap je rozvor podvozku, as polovina vzdálenosti otočných bodů (polovina rozvoru u dvounápravových vozidel), n je vzdálenost čela nárazníků od středu vozidla (pozor, jen u symetrických vozidel se rovná polovině délky přes nárazníky), 2m je šířka přes talíře nárazníků. Předpokládá se, že spřáhlo je uloženo otočně kolem vyznačeného bodu, který leží ve vzdálenosti x od středu vozidla S, d je délka spřáhla (vzdálenost od středu uložení spřáhla po střed hlavy spřáhla).

Nyní si postavíme vozidlo do oblouku s minimálním poloměrem R. Celá situace je nakreslena tak, že spojnice středu hlavy spřáhla se středem oblouku se právě dotýká hrany nárazníku. Spřáhlo má tedy nejmenší možnou délku, aby se při průjezdu tímto obloukem nárazníky spojených vozidel právě jen dotkly. Všimněte si, že střed vozidla se pohybuje po kružnici s menším poloměrem, než je poloměr oblouku. Velikost tohoto poloměru je důležitou pomocnou veličinou, označenou písmenem T.

 

BUDU POKRAČOVAT

 

U vozidel s kinematickým vedením spřáhla (nebo s pohyblivými nárazníky) není nutno průjezd obloukem řešit a stačí použít hodnotu nutnou pro zajištění spřahování. Podobně pokud netrváte na spojování vozidel v oblouku, stačí vzít větší z obou hodnot (pro spřahování a pro průjezd obloukem). K výsledku nezapomeňte vždy připočítat přídavek zohledňující přesnost Vaší práce.

 

nahoru
Vývoj spřáhel
Konstrukce
Přehled spřáhel
Volba délky
Jak to funguje
Jak to funguje
Elmg. rozpojovače

 

 

Home ] Vývoj spřáhel ] Konstrukce ] Přehled spřáhel ] [ Volba délky ] Jak to funguje ] Jak to funguje ] Elmg. rozpojovače ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.