Čeřanka

 

 

Čeřanka

Kolejiště v modelové velikosti TT


Pohled na městečko Čeřany přes ovládací pult jeho stanice. V popředí tunely a mosty překonávající údolí zvané Čertova rokle s peřejemi Čeřanky.

Kolejiště Čeřanka modeluje jednokolejnou hlavní trať spojující vnitrozemí s pohraniční přechodovou stanicí a odbočující místní dráhy. Je zasazeno do letní podhorské krajiny sedmdesátých let. Hlavní jednokolejná trať vychází ze skryté stanice Ctibory, stoupá údolím řeky Čeřanky do stanice Skalky, dále pokračuje do stanice Čeřany hlavní nádraží a přes vrcholový tunel za stanicí do skryté stanice Malešov, která představuje hraniční přechodovou stanici. Trať by ve skutečnosti překonávala výškový rozdíl 152 metrů. Vzhledem k prudkému spádu toku řeky stoupá trať k hranici pomocí smyček v bočních údolích. Provozně trať slouží hlavně k tranzitní nákladní dopravě. V osobní dopravě má význam pro dopravu z Čeřan do vnitrozemí.

Z čeřanského nádraží odbočují dvě tratě. Vpravo stoupá proti toku řeky Čeřanky místní trať se zastávkou Paseky a s účelovou dopravou do skrytých staniček Větrov a Vápenice. Tato trať je provozně náročná, neboť překonává prudké klesání Čeřanky a horská úbočí. Slouží k dopravě dělníků a materiálu do a z kamenolomů a vápenek v okolí Větrova, Čertovských skal a Vápenice. Nalevo odbočuje místní trať Čeřany – Smrkov – Horní Pláně. Na této trati jsou viditelné čtyři zastávky: Podskalí s nákladištěm, Čeřany-Prachárna, Čeřany-Zámek a Kamenice-penzion a stanice Smrkov. Trať slouží k přepravě cestujících a dopravě dřeva. V zimě slouží k zásobování horských vesnic. Trať nejprve stoupá údolím říčky Žbrunda a Smrkovského potoka přes historickou část města, po úbočí horského hřebene a opět údolím Smrkovského potoka do stanice Smrkov a za ní vrcholovým tunelem překonává hřeben po jehož druhé straně sjíždí do skryté stanice Horní Pláně.

Ze stanice Smrkov vede horská úzkokolejná dráha po úbočích hor do horských rekreačních středisek Čeřanský Sněžník a Zbojnický srub. Její druhá část odbočuje v bývalé staničce Smrkov-Podbaba do skryté stanice Horní Pláně. Trať původně určená pro svoz dřeva pro pilu ve Smrkově, dnes slouží hlavně turistům.

Kolejiště má tvar písmene L. K základní obdélníkové části rozměrů 5.5 x 3 m je připojen výběžek velikosti 1.5 x 2 m, takže největší délka je 5.5 m a největší šířka 4.5 m. Celková plocha je zhruba 19 m².


Pohled na stanici Čeřany. V pozadí uprostřed vrch Bububaba, pod ním je vesnička Smrkov. Vpravo vzadu je Čeřanský Sněžník. Mezi oběma vrchy vystrkuje svoji věž zřícenina hradu Kamenec. Hrad střežil v dávnověku údolí říčky.


Detail z předchozího snímku ukazuje, že Čeřany jsou také velkolepou městskou památkovou rezervací.

Na kolejišti je přibližně 40 metrů tratí, celková délka kolejí je zhruba 150 m. Ve viditelné části kolejiště je 58 výhybek, dalších 35 jich je ve skrytých úsecích. Současně může být v pohybu až 7 souprav.

Stanice Čeřany – hlavní nádraží má 6 dopravních kolejí, 1 manipulační, 1 výtažnou a 7 odstavných (2 pro spěšniny, 1 poštovní, 1 vykládkovou atd.), dále 2 vlečky a depo. Stanice bude kryta mechanickými vjezdovými a odjezdovými návěstidly. Napájení stanice zajišťují dva pulzní zdroje, umožňující manipulaci se dvěma soupravami současně.

Stanice Skalky má tři dopravní koleje a jednu manipulační. Vjezdová a odjezdová návěstidla jsou mechanická. Stanice Smrkov má 2 dopravní koleje a jednu manipulační. Kryta je jen návěstními tabulkami.

Skrytá nádraží vytvářejí provozní zázemí pro viditelnou část kolejiště. Nádraží Ctibory má 10 dopravních kolejí o délce 4 m, které jsou rozděleny na dva oddíly, takže umožňují deponovat dvě soupravy za sebou. Větrov má 4 dopravní koleje o délce 2 m. Samostatné skryté nádraží Horní Pláně má čtyři dopravní koleje o délce 1.5 m.


Schéma viditelných tratí na kolejišti.

Park vozidel:

Lokomotivy parní: 423.0 a 434.2, motorové: T 435.0 (5 ks), T 334.0 (2 ks), T 478.1, T 478.3 a T 679.1.

Motorové  vozy: M 131.1 a  M 152.0.

K tomu 17 vozů osobních a 85 nákladních.


Rozestavěné depo stanice Čeřany hlavní nádraží. Chybí dokončit zauhlovací zařízení, remízu pro motorové lokomotivy a dílnu.


T 435.0 je sice trochu otlučená a bez nárazníků, ale v kterém depu nepostávají vraky. Zákoutí s olejovým hospodářstvím je každopádně zajímavé.

Krajina  je vytvořena z pěnového polystyrenu, sádry, papíru a barvených pilin. Listnaté stromy a keře jsou podomácku vyrobeny z molitanu, jehličnany jsou koupené. Budovy, mosty a ostatní stavby jsou většinou vyrobeny z papíru, balzy a dřevěných hranolků. Řada budov je z vystřihovánek (ABC apod.). Pouze vesnice Smrkov má budovy upravené z plastikových stavebnic OWO.

Kolejiště je postupně budováno od roku 1995 a je (tak jako řada jiných) stále ve stavbě. Některé jeho části jsou řešeny zatím jako provizoria a budou postupně upravovány tak, aby lépe odpovídaly skutečnosti. Při stavbě autoři museli přijmout řadu kompromisů, mnohde nebylo možné dodržet stanovené rozměry atd. Smířit se také museli s vlivy, které během času působí např. blednutí barev, nebo zborcení materiálu apod.


Pohled na vratnou smyčku hlavní jednokolejné tratě v údolí říčky Čeřanky a místní trať Čeřany – Větrov vedoucí dál proti toku říčky. Neobvykle rozsáhlá modelová krajina nepřeplácaná kolejemi patří k hlavním přednostem kolejiště Čeřanka.


Pohled na stanici Skalky, která slouží jako výhybna na hlavní trati a také odbočkná stanice pro budoucí místní trať do Staré Huti. Nákladní vlak míří do obloukového vratného tunelu, kterým se trať vrátí do údolí Čeřanky.


Lokomotiva T 679.1 se soupravou chladících vozů opouští Skalky, aby údolím Čeřanky vystoupala do Čeřan.


Nákladní vlak s pískem v čele s T 478.0 vjíždí do stanice Skalky, aby pak pokračoval vratným tunelem za stanicí údolím říčky dále do vnitrozemí směrem do stanice Ctibory.


Vratný oblouk tratě Skalky – Čeřany. Souprava před vjezdem do stanice Čeřany. Uprostřed je rybník zadržující vodu pro mlýn, jehož střechy jsou vpravo dole. V pozadí je vidět železniční most tratě Čeřany – Větrov.


Souprava chladících vozů nad říčkou Čeřankou v úseku tratě zvaném "Galerie".


Rozestavěná pila ve Smrkově. Základ tvoří kombinace několika stavebnic Auhagen (Mamos).

Kolejiště je možné shlédnout po dohodě s majiteli rodinného domu kdykoliv, je stále instalováno. Provoz je zajišťován pravidelně první neděli v měsíci. V jinou dobu je nutné se domluvit na telefonním čísle 516 470 653 nebo 603 275 762.

Kde kolejiště najdete? Při příjezdu od Letovic do Křetína hned za vjezdem do obce na první značené křižovatce doprava (před obecním úřadem) a na konci ulice opět doprava. Cesta k č.p. 141 je značena jednoduchými směrovkami.


A na závěr - údolí a peřeje Čeřanky v soutěsce zvané Čertova rokle.

 Autorem fotografií na této stránce je František Bačovský.

nahoru
Kolejivo TT
Lept Kirow
Pojezd M 152.0
Pojezd Ms
477.043
Spřáhla Kadee
Modely ČSD
Moduly TT
ŽZO Cerhenice
Rudolfovice
Rozmarýn
Výsluní
Dvoukolejka
Kamenička
Čeřanka

 

 

Home ] Kolejivo TT ] Lept Kirow ] Pojezd M 152.0 ] Pojezd Ms ] 477.043 ] Spřáhla Kadee ] Modely ČSD ] Moduly TT ] ŽZO Cerhenice ] Rudolfovice ] Rozmarýn ] Výsluní ] Dvoukolejka ] Kamenička ] [ Čeřanka ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.