Konstrukce

 

 

Základní varianty technického řešení spřáhel Magne-Matic

a jejich vlastnosti a zvláštnosti

Hlavním úkolem spřáhel Magne-Matic je modelovat skutečné severoamerické samočinné spřáhlo. Hlava skutečného spřáhla je opatřena závěrem, otočně upevněným na čepu. Při vzájemném najetí dvou vozidel závěry zaklapnou a spřáhla se spojí. Pokud je potřeba vozidla rozpojit, posunovač ovládací pákou odjistí zámek závěru, a závěr se (po odjetí některého z vozidel) znovu vyklopí do otevřené polohy.

Modelová spřáhla Magne-Matic fungují podobným, ale přece jenom trochu odlišným způsobem. Najdeme na nich také závěr, ten je ale v zavřené poloze udržován pružinou. Závěr se otevírá magnetickým polem, které působí na rozpojovací trn (pevně spojený se závěrem) a překonává sílu pružiny závěru. Čep závěru je umístěn v ose spřáhla, takže tažná síla nemá na otevírání závěru vliv. Při spojování si závěry dotýkajících se spřáhel samy uhnou (zásluhou šikmých ploch na vnější straně závěru).

Kromě toho mají modelová spřáhla (s ohledem na tyto technické odlišnosti a také na výrobní možnosti) co možná podobný tvar jako ta skutečná.

Technické řešení spřáhel Magne-Matic má s ohledem na možnosti miniaturizace a také s ohledem na použití toho kterého spřáhla několik základních podob:

základní provedení

provedení pro nejmenší měřítka

Závěr spřáhla je upevněn na hlavě spřáhla a v zavřené poloze ho udržuje pružina (umístěná tamtéž). Hlava spřáhla je upevněna na dříku, který má podobu tyče. Druhý konec dříku je upraven pro uložení ve spřáhlové skříni. Má díru pro navlečení na čep kolem kterého se spřáhlo může natáčet a středící pružina uložená ve spřáhlové skříni jej vrací do střední polohy.

V nejmenších měřítkách je z důvodu miniaturních rozměrů obtížné vyrobit závěr spřáhla a jeho pružinu jako samostatné díly. Proto byly vyvinuty zvláštní konstrukce se zdvojeným dříkem, kde se pohyb závěru spřáhla přenáší až do spřáhlové skříně, tam je jediná pružina, která obstarává obě funkce - závěr i vystředění spřáhla. Vyskytují se dvě provedení těchto spřáhel, která se liší tvarem zakončení děleného dříku pro uložení ve spřáhlové skříni:

Spřáhla se zakončením ve tvaru oka. Běžnější varianta. Pružina je spolu s tažným čepem umístěna uvnitř tohoto oka.

Spřáhla se zakončením ve tvaru písmene T. Pro zvláštní účely. Boční výstupky tohoto tvaru slouží k přenosu podélných sil, pružina je umístěna za spřáhlem.

vybrané vlastnosti a odlišnosti jednotlivých konstrukcí:

Používá se pro velikosti H0 a větší. Ve velikosti N najdeme spřáhla této konstrukce (kompatibilní s Magne-Matic, ale od jiného výrobce) na vozidlech Athearn.

Používá se pro velikosti Z, N, TT a H0n3 a vyjímečně také ve velikosti H0 (pouze pro 3/4 spřáhlo Kadee 711).

Používá se asi pouze ve velikosti N.

Spřáhlo má dvě pružiny (ve zvláštních případech i více).

Spřáhlo má jedinou pružinu pro všechny funkce.

Spřáhlo je navlečeno na tažném čepu a jeho připojení na vozidlo je tedy poměrně tuhé (podobně jako ve skutečnosti).

Spřáhlo může vykonávat podélné pohyby v rámci pracovního rozsahu pružiny. To má vliv na délku soupravy a její dynamické chování za jízdy.

Dřík spřáhla je prostá tuhá tyč, takže je v principu možné jej tvarovat, prodloužit, zkrátit, nebo rozdělit (nějakým nekloubovým spojením) na dvě části. (Ale má-li být zachována pevnost spřáhla, nejsou tyto úpravy až tak docela snadné.)

Dělený dřík značně komplikuje jakékoliv úpravy spřáhla a pokusy o změnu jeho délky nebo o rozdělení na dvě části. Spřáhla pro upevnění podle NEM jsou z tohoto důvodu u těchto konstrukcí ne-li přímo nemožná, tak natolik nešikovná, že se nedělají.

 

To je hlavní důvod, proč ve velikosti N dosud není spřáhlo pro upevnění podle NEM, které bychom tolik potřebovali.

 

Oddělení hlavy spřáhla od spřáhlové skříně umožňuje vyrábět spřáhla využívající spřáhlovou skříň od výrobce vozidla, vyrábět spřáhla pro upevnění podle NEM a používat spřáhla Magne-Matic i ve spojení s kinematickým mechanismem vedení spřáhla.

poznámka ohledně rozsahu použití spřáhel se zakončením tvaru T

Tato spřáhla se používají víceméně pouze na rozchodu 9 mm (obvykle velikost N) a to zejména jako náhrada standardních spřáhel velikosti N spřáhlem Magne-Matic, při využití stávající spřáhlové skříně. Umožňují dosadit spřáhlo Magne-Matic na většinu vozidel předtím vybavených standardním spřáhlem při minimálním zásahu do vozidla. Do spřáhlové skříně se umístí vložka (dodávaná spolu se spřáhlem) a tím se zhruba vytvoří prostor vhodný pro uložení spřáhla Magne-Matic. Ve hře je ale mnoho proměnných - rozměry původní spřáhlové skříně, její poloha a tuhost jejího upevnění atd. Všechny tyto vlivy se zde projeví daleko výrazněji než v jiných případech, takže výsledná kvalita je značně kolísavá, aniž by to nutně musela být chyba samotného spřáhla. Proto je vždy třeba důkladně uvážit, zda se nevyplatí použít jiné spřáhlo - a to i za cenu většího zásahu do vozidla.

Varianty provedení hlavy spřáhla

Specifikem velikosti H0 je, že se spřáhla neliší jen připojovacími rozměry pro upevnění na vozidlo, ale též provedením hlavy spřáhla - rozlišujeme 3 základní typy:

Standardní provedení hlavy spřáhla najdeme na naprosté většině H0 spřáhel počínaje nejběžnějším spřáhlem č.5 přes spřáhla pro upevnění podle NEM až po zvláštní spřáhla pro konverze konkrétních vozidel s netypickým uložením spřáhel.

Zvláště modelové provedení hlavy mají nejnovější spřáhla. Tato jsou zaváděna do výroby díky technologickému pokroku. Jejich vzhled se ještě více blíží skutečnému spřáhlu typu E severoamerických železnic. Jednotlivá spřáhla této nové řady lze zaměňovat za spřáhla standardní řady.

Zmenšenou hlavu (3/4 velikost) mají spřáhla určená pro modely nejstarších vozidel a pro úzkorozchodky. Toto řešení zcela odpovídá skutečnosti, kdy na těchto vozidlech byla opravdu použita menší spřáhla. Pro historická vozidla je určeno spřáhlo Kadee 711, úzkorozchodné spřáhlo Kadee 714 je popsáno spolu s velikostí TT.

Bez ohledu na různý vzhled a rozměry hlavy jsou všechna tato spřáhla vzájemně plně kompatibilní.

Aktuální nabídka spřáhel je patrná z ceníku Kadee a z ceníku spřáhel Micro-Trains. 

nahoru
Vývoj spřáhel
Konstrukce
Přehled spřáhel
Volba délky
Jak to funguje
Jak to funguje

 

 

Home ] Vývoj spřáhel ] [ Konstrukce ] Přehled spřáhel ] Volba délky ] Jak to funguje ] Jak to funguje ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.